1. NewTeam B.V. (hierna: ‘NewTeam’) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en gevestigd te Amsterdam, alwaar het ingeschreven is in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer 52303799.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of andere rechtsbetrekking tussen NewTeam en een wederpartij (hierna te noemen: ‘Cliënt’), en mogen door NewTeam worden gewijzigd. De gewijzigde algemene voorwaarden, welke aangekondigd en gepubliceerd worden via de website www.newteam.com, zijn van toepassing op nieuwe opdrachten tot het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van producten, maar ook op lopende overeenkomsten.
 3. De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn óók van toepassing op iedere rechtsbetrekking die ontstaat als gevolg van of in verband met het gebruik van de website www.newteam.com of enig andere website waar rechtsbetrekkingen tussen Cliënt en NewTeam tot stand (kunnen) komen.
 4. Het staat NewTeam vrij om te allen tijde, zonder opgave van reden, een klant of (deel van een) opdracht te weigeren. De diensten van NewTeam leveren te allen tijde uitsluitend een inspanningsverplichting op.
 5. Onder ‘partner’ wordt hierna verstaan de persoon die (indirect) aandelen in NewTeam houdt. Onder de handelsnaam NewTeam is tevens werkzaam een aantal natuurlijke personen en rechtspersonen waarmee NewTeam een (samenwerkings)overeenkomst is aangegaan.
 6. Overeenkomsten of rechtsbetrekkingen met Cliënten die tot stand komen via de partners en/of werknemers van NewTeam, of via de (rechts-)personen met wie NewTeam een samenwerkingsverband heeft gesloten, worden in afwijking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW geacht uitsluitend met NewTeam tot stand te zijn gekomen. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.
 7. Bij de uitvoering van (de overeengekomen) werkzaamheden zullen NewTeam en de (rechts-)personen die de werkzaamheden uitvoeren zoveel als mogelijk de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. NewTeam is te allen tijde gerechtigd om de (rechts-)personen aan te wijzen die de werkzaamheden zullen verrichten. Dit geldt ook in de gevallen waarbij een opdracht is verleend met het oogmerk die door een specifiek persoon te laten uitvoeren. In geen geval kan de Cliënt een ander dan NewTeam tot nakoming van de overeengekomen werkzaamheden aanspreken.
 8. In het geval communicatie tussen de Cliënt en NewTeam geschiedt met behulp van moderne middelen zoals e-mail en andere vormen van dataverkeer, waaronder begrepen nieuwe en sociale media, is geen van beide partijen jegens de andere partij aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van de verzending van virussen en/of andere onregelmatigheden in de elektronische communicatie, en voor niet of beschadigd ontvangen berichten. De verzending van e-mail en andere vormen van dataverkeer geschiedt ongeëncrypteerd tenzij de Cliënt voor de verzending van enig specifiek bericht heeft verzocht gebruik te maken van bij NewTeam aanwezige encryptiemogelijkheden. Voor het gebruiken van deze beveiligde verbindingen kunnen extra kosten worden berekend.
 9. Facturering van de werkzaamheden zal tenminste kwartaallijks plaatsvinden overeenkomstig het (uur)tarief van de bij de uitvoering van de werkzaamheden betrokken personen dat bij NewTeam geldt op het moment van de uitvoering van de werkzaamheden, of bij de te leveren producten en/of diensten horende. Voor het afgeven van bijzondere adviezen, waaronder bijvoorbeeld een legal- en/of expert opinion, geldt een bijzondere tariefstelling in de vorm van een jaarlijks aan te passen basistarief in aanvulling op het uurtarief. NewTeam is gerechtigd om jaarlijks haar tarieven kantoorbreed aan te passen. NewTeam is gerechtigd om kosten die niet in haar tarieven zijn verwerkt aan de Cliënt doorbelasten, zoals (maar niet beperkt tot) reiskosten, frankeer- en andere transportkosten, griffierecht, procureurskosten, vertaalkosten en in het algemeen de kosten van ingeschakelde derden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. NewTeam is gerechtigd om aan de Cliënt een voorschot in rekening te brengen. Eerst na ontvangst van de betaling van het voorschot zal NewTeam met de werkzaamheden dienen aan te vangen. Dit voorschot zal worden verrekend bij de laatste factuur van de werkzaamheden waarop de betaling van het voorschot betrekking heeft. Alle factuurbedragen zullen – voor zover van toepassing – worden verhoogd met het geldende BTW-tarief. Betaling dient plaats te vinden in euro’s, binnen dertig dagen na factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag op de bank- of girorekening vermeld op de factuur of op een andere door NewTeam aan te wijzen betaalrekening.
 10. Cliënt is gehouden NewTeam te vrijwaren voor alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor Cliënt zijn verricht.
 11. Iedere aansprakelijkheid van NewTeam, haar werknemers, vennoten, partners en personen waarmee NewTeam een samenwerkingsverband heeft gesloten voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met bijvoorbeeld een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot het door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van NewTeam te dier zake uitgekeerde bedrag, vermeerderd met haar eigen risico onder die verzekering. Als de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid voor de totale schade die voortvloeit uit of in verband staat met de overeengekomen werkzaamheden beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan door de Cliënt aan NewTeam is betaald, met in alle gevallen een maximum van €40.000,- (zegge: veertigduizend euro) exclusief btw. Cliënt is uitsluitend gerechtigd om NewTeam aan te spreken voor maximaal dit beperkte bedrag.Elke aanspraak tot schadevergoeding jegens werknemers, personen waarmee NewTeam een samenwerkingsverband heeft gesloten of bestuurders van de praktijkvennootschappen waarin bepaalde vennoten hun werkzaamheden verrichten, is uitgesloten. Genoemde werknemers, personen en bestuurders kunnen zich te allen tijde beroepen op dit ten behoeve van hen bedongen derdenbeding.
 12. Wanneer NewTeam bij de uitvoering van werkzaamheden derden inschakelt aanvaardt zij in geen geval aansprakelijkheid voor schade die een gevolg is van tekortkomingen van deze derden. Op eerste verzoek zal NewTeam de rechten die zij jegens de desbetreffende derde kan uitoefenen in verband met de door de derde veroorzaakte schade aan de Cliënt overdragen.
 13. NewTeam kan door opzegging de overeenkomst beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Indien een einddatum of eindmoment is afgesproken, dan eindigt de overeenkomst op dat moment van rechtswege. Cliënt kan door opzegging de overeenkomst beëindigen met inachtneming van een, gelet op de aard van de overeenkomst, redelijke termijn van in elk geval tenminste drie maanden. Bij vroegtijdige beëindiging is Cliënt gehouden de vergoeding te voldoen voor alle verrichte en zonder vroegtijdige beëindiging nog geplande of te verrichten werkzaamheden, ook als deze niet meer uitgevoerd kunnen of gaan worden.
 14. Alle aanspraken van de Cliënt vervallen drie maanden nadat de specifieke werkzaamheden zijn verricht waarop deze aanspraken betrekking hebben. Op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen met NewTeam is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen de Cliënt en NewTeam zullen, wanneer deze niet in onderling overleg en met het eventueel inschakelen van een mediator kunnen worden beslecht, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, onverminderd de bevoegdheid van NewTeam om een geschil voor te leggen aan enige andere bevoegde rechter.
 15. NewTeam c.s. behouden zich het recht voor om – gelet op de bijzondere positie in de media en het publieke debat – via elk mediakanaal of -platform, zij het publiekelijk, hetzij in meer besloten kring, te verwijzen naar en uitlatingen doen over haar Cliënten, de bestaande of reeds afgesloten samenwerking tussen NewTeam en Cliënten, specifieke opdrachten en andere activiteiten die NewTeam en/of Cliënt onderneemt toe te lichten en/of op andere wijze te communiceren, met inachtneming van expliciet afgesproken geheimhoudingsverplichtingen. NewTeam c.s. mogen te allen tijde een onvoorwaardelijk beroep doen op art. 7 van de Grondwet, waarin het recht op vrijheid van meningsuiting is vastgelegd. Geheimhoudingsverplichtingen kunnen daarnaast alleen van toepassing zijn voor zover informatie of kennis niet reeds publiekelijk of via enig andere openbare bron beschikbaar is of is geweest.
 16. NewTeam is in het verrichten van haar werkzaamheden veelal afhankelijk van het verstrekken van informatie, documenten en andere vormen van medewerking door Cliënt. NewTeam is gehouden haar werkzaamheden op te schorten en/of uit te stellen in het geval dat deze medewerking niet of niet tijdig plaatsvindt, zonder dat zij daarbij haar aanspraken op (het factureren van) vergoedingen verliest.
 17. Tenzij schriftelijk anders overeen gekomen, werkt NewTeam uitsluitend op non-exclusieve basis.
 18. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse, Duitse en Engelse taal. De Nederlandse tekst is bij enig verschil van inhoud of strekking bindend.